Månadsrapport oktober 2021

Publicerad

Ekonomi och räntor

Det var en relativt bra månad för världens finansmarknader. Börserna steg i samband med goda resultatsiffror bland företagen och kreditspreadarna har varit stabila. De finansiella marknaderna är därför fortfarande optimistiska trots att vi fortfarande ser höga inflationssiffror i många länder.

Inflationssiffrorna verkar nu vara mindre tillfälliga än vad som först antogs. Många kommentarer pekar på att de nuvarande inflationssiffrorna har orsakat effekter på utbudssidan, särskilt höjda priser på insatsvaror och flaskhalsar i transporter. Samtidigt har det funnits en uppdämd efterfrågan till följd av pandemin.

Den ökade efterfrågan och flaskhalsarna i produktion och transporter väntas på sikt bromsa in och därmed minska inflationstrycket. Att man dessutom därför observerar ökat lönetryck och hög efterfrågan på arbetskraft, framför allt i USA, skapar farhågor för att arbetsmarknaden kan orsaka ytterligare inflationstryck. Detta kan potentiellt orsaka en mer varaktig ökning av inflationsförväntningarna. Å andra sidan visar indikatorer på inflationsförväntningar (marknadsprissättning och undersökningar) att även om värdena är högre än under de föregående 10 åren och över inflationsmålet, är de fortfarande måttliga och förutsäger inte betydande långsiktig inflation.

Med tanke på marknadsläget råder stor osäkerhet kring centralbankens beslut framåt och det är extra spänning knuten till mötena under första halvan av november. De flesta centralbanker har tydligt kommunicerat att de vill minska stödköpen, med Fed som kommunicerat att detta kan komma redan i november. Med tanke på utvecklingen i oktober framstår detta nu som ännu mer sannolikt.

Centralbankerna, med undantag för Norges Bank, har varit medvetna om att eventuella räntehöjningar ligger långt framme. De finansiella marknaderna verkar nu ha förekommit dem. Inom USD, EUR och SEK har nu räntehöjningar prisats in, vilket ännu inte förutspåtts av centralbankerna. När vi samtidigt observerar en utplaning av avkastningskurvan kan det tyda på att marknaden förväntar sig att centralbankerna måste reagera på högre inflationssiffror. I oktober var dock ECB tydlig med att man inte tänkte sig att villkoren för räntehöjningar, som marknaden förväntat sig, skulle uppfyllas vid den tidpunkten. Korta räntor i de flesta valutor har stigit under hela oktober. 3-årsräntan i NOK, SEK, EUR, USD ökade med 25-30 bps. I det långa loppet, 10 år, ser vi dock en betydligt mer måttlig ökning på 5-15bps. Detta kan därför tyda på att ränteuppgången inte nödvändigtvis beror på förbättrade ekonomiska utsikter, utan snarare en förväntad framtida åtstramning av centralbankerna.

Från toppen; Amerikansk, norsk, svensk och tysk 10 års statsränta, senaste 2 åren.

Kilde: Bloomberg/ Alfred Berg 

Även med den ökade osäkerheten har kreditspreadar varit relativt oförändrade i de flesta valutor. Om något ser vi en något mjukare marknad i EUR, visst inträde i USD och stabila kreditspreadar i NOK och SEK. Det är också fortsatt god aktivitet på förstahandsmarknaden.

Utvecklingen av kreditspreadar för Norge, Europa och USA de senaste 5 åren.

Kilde: Bloomberg/ Alfred Berg 

Utvecklingen i våra räntefonder

Nordisk Investment Grade

Alfred Berg Nordic Investment Grade NOK (Inst) steg 0,01 % i oktober. Vi ser en effekt av något stigande räntor i våra nordiska portföljer, där portföljer med längre duration påverkas mest negativt.

Alfred Berg Income SEK (netto) sjönk -0,08% i oktober. Det är främst stigande krediträntepremier inom Fastigheter och Finans som förklarar den svaga avkastningen i oktober, och framför allt hybridkapitalet var svagt. Obligationer i BB-segmentet i EUR hade också en svag månad. Detta motverkades av en god utveckling inom sjöfart och industri. Under oktober deltog vi i några nya obligationer som Rederiet Eckerö, Vestum AB, Viacon, Hemistaden AB och förvärvsfinansieringen (Cidron Romanov Ltd) från Nordax Bank när de köpte Bank Norwegian.

Alfred Berg Nordic High Yield NOK (classic) steg 0,58 % i oktober. Efter en något lugnare september sattes nytt rekord i månadsvolym på emissionsmarknaden för nordiska höga räntor. Lån för nästan 30 miljarder norska kronor emitterades, fördelat på 25 obligationer. Bland de nya lånen fanns Cidron Romanov Ltd., ett finansieringsbolag som användes för att finansiera Nordax förvärv av Bank Norwegian, offshorebolaget Tidewater Inc. och färjebolaget Eckerö. Framöver förväntar vi oss fortfarande hög volatilitet och osäkerhet med tanke på den verkliga fundamentala effekten av coronaviruset på den globala ekonomin. Stigande räntor och inflation kan utgöra ett långsiktigt hot. Men vi är mer bekväma med dagens nivåer och framtidsutsikter än vi var tidigare under krisen. Vi tror att dagens marknad skapar möjligheter för den långsiktiga investeraren. Emissionsmarknaden förväntas vara mycket aktiv under den kommande månaden.

Nordiska aktier

Efter en volatil och svag börsmånad i september har oktober varit stabilare. De flesta av världens ledande index går upp och det gäller även Norden.

Medan vi i september fokuserade mycket på skuldsituationen i den kinesiska fastighetssektorn, har oktober varit en månad där företagsrapportering har dominerat nyhetsbilden. Och i stort sett har rapporteringen i Norden varit bra. Omsättningsmässigt har skillnaden mellan förväntat och realiserat inte varit så stor, men på det nedersta raden har bolagen sammantaget levererat drygt 4% över förväntan. Så lönsamheten har överraskat positivt.

Bland sektorerna var fastigheterna bäst i Norden i oktober, följt av hälsa och finans. Det är stor spridning inom fältet, inom hälsosektorn skilde det nästan 25 procentenheter i avkastning mellan bästa och svagaste aktien under oktober. Branscher med lägst avkastning var kommunikationstjänster, IT och energi, i den ordningen

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG SEK (classic) steg 5,66 % under månaden, medan fondens jämförelseindex, Carnegie Nordic Small Cap, ökade med 5,3 %. På sektornivå, i slutet av månaden, var kapitalvaror den största övervikten (+ 5,6 %), följt av industrisektorn (+ 3,9 %). Fastighetssektorn stod för den största undervikten (-4,2 %) följt av läkemedelssektorn (-4 %). På företagsnivå var positionerna i Bufab AB (+ 2,5 %), Solar A/S (+ 2,3 %) och Thule AB (+ 2 %) de största övervikterna.

De aktier som bidrog mest till fondens relativa utveckling under månaden var innehaven i NP3 Fastigheter AB, Lindab International AB och Bufab AB. De aktier som gick sämst under månaden var relativt förra månadens vinnare Sedana Medical AB och Elkem ASA och XSpray Pharma AB.

Under månaden har vi köpt aktier i bland annat Hexatronic Group AB, Fiskars Oyj, Topdanmark A/S och HMS Networks AB. Vi har fortsatt en positiv bedömning av vissa företag inom vårdsektorn som vi anser vara undervärderade. Undervikter i sektorer, som industri och sällanköpsvaror, som påverkades starkt av nedläggningar och minskad efterfrågan under 2020, stängdes i våras. Vi är «aktieplockare» och har därför ingen angiven sektorfördelning, men företag inom samma sektorer har oftast vissa gemensamma drag. Som ett resultat kan sektorvikter påverkas.