Månadsrapport juli

Author avatar Martin Gisvold Publicerad

Økonomi og renter

Juli var en rolig måned i de nordiske finansmarkedene, ettersom feriesesongen startet for fullt. Men pandemien er fortsatt i høyeste grad i fokus, og den har økt i omfang og styrke en rekke steder, inkludert i USA. Dette kan føre til nye og utvidete restriksjoner som bremser gjenoppreisningen av økonomien og gir økt ustabilitet. Med økt turisme og større mobilitet i befolkningen ser vi tydelig risiko for oppblomstring også i Norge og Norden fremover. 

Nøkkeltall fra den amerikanske økonomien i slutten av juli viste den største nedgangen siden 1940-tallet i andre kvartal, hvilket viser hvor sterk effekten av pandemien har vært på næringslivet og hvordan den har ført til kraftig økning i arbeidsledigheten. GDP falt 9,5 % fra første til andre kvartal, og det private konsumet som utgjør 2/3 av GDP i USA, falt 34,6 % annualisert. 

Rentene faller i stor grad videre, NOK og EUR 5års swaprenter har falt om lag 5-7 basispunkter, mens den svenske swaprenten har steget noen få basispunkter gjennom juli måned. På tross av all usikkerheten og verdens problemer klarte finansmarkedene seg bra i juli, med stigende aksjemarked og fallende kredittrisikopåslag. I våre markeder er det europeiske kredittpåslag som har hatt den sterkeste måneden, kredittpåslagene har gått inn med om lag 25 basispunkter gjennom måneden. Svenske og norske kredittpåslag er mer preget av sommerstillheten, og har kun strammet inn noen få basispunkter. 

De første norske utstedelsene av senior etterstilt kapital ble gjort i månedsskifte juni/juli. Sparebanken Sør åpnet ballet med en 6års obligasjon med call etter 5 år, 95 basispunkter over nibor. Deretter fulgte de på løpende bånd både Sparebank 1 Østlandet, Sparebanken Vest og Sparebank 1 Nord Norge. Etter dette lille rushet senket feriefreden seg markant over nyemisjonsmarkedet.

Fra toppen; norsk, amerikansk, svensk og tysk 10 år statsrente, hittil i år.
Kilde: Bloomberg/ Alfred Berg

Utviklingen i kredittpåslag for Investment grade markedet; EUR, NOK og SEK, hittil i år*
Kilde: Bloomberg/ Alfred Berg
* SEK markedet her representert ved en 4.5år Husqvarna obligasjon

Utviklingen i våre rentefond

Likviditetsfond

Juli har vært en solid og stabil måned for våre pengemarkedsfond. 3 måneders nibor har falt fra 0,36% til 0,28%, kredittpåslagene har vært ganske stabile, og likviditeten i markedet har vært god. Vi har hatt en høyere løpende yield i SEK markedene enn i NOK, dermed har også avkastningen vært noe bedre i de nordiske pengemarkedsfondene de siste månedene. 

Norske Obligasjonsfond

Et rolig kredittmarked førte til noenlundestabile kredittpåslag. Kombinert med noe lavere renter, ble resultatet en sterk avkastning i juli.   

Nordiske Obligasjonsfond

De nordiske fondene drar nytte av den høyere løpende avkastningen enn de rene norske fondene. Gjennom måneden har både EUR og SEK kredittpåslag gått sterkere enn NOK. Vi fortsetter å tro på at den økte fleksibiliteten vil gi bedre avkastning også fremover.

Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital leverte god avkastning i forhold til den løpende avkastningen i juli. Vi har sett en moderat inngang i kredittpåslag i alle segmenter av markedet. Vi ser fortsatt betydelig merverdi av å kunne investere i flere valuta, da den relative prisingsdifferansen i ulike markeder synes rekordhøy for øyeblikket. 

Alfred Berg Income hadde en avkastning på 0,93% i juli, og har nå en avkastning hittil i år på -2,37%. Det største bidraget kom fra high yield delen av porteføljen, men store deler av porteføljen har bidratt positivt i juli. Fremover venter vi høy volatilitet og usikkerhet med tanke på den reelle fundamentale effekten coronaviruset har på den globale økonomien. Første og andre kvartal har vært utfordrende for de fleste selskaper. Men vi er mer komfortabel med dagens nivået og utsikter enn vi var tidligere i krisen. Vi ser også mulighet for videre reduksjon i likviditetspremiene når situasjonen normaliserer seg videre.

Alfred Berg Nordic High Yield opplevde positiv tilstrømming av kapital, og har en god likviditetsposisjon ved månedsslutt. Fondet steg 1,3 % i juli, og er ned -6,45 % hittil i år. Outokumpu Oyj, Melin Group, DDM Debt var blant de største positive bidragsyterne, mens Golar LNG, Independent Oil & Gas og Pacific Drilling dro mest i motsatt retning. Fremover venter vi høy volatilitet og usikkerhet med tanke på den reelle fundamentale effekten coronaviruset har på den globale økonomien. Første og andre kvartal har vært utfordrende for de fleste selskaper. Men vi er mer komfortabel med dagens nivået og utsikter enn vi var tidligere i krisen. Vi ser også mulighet for kraftig reduksjon i likviditetspremiene når situasjonen normaliserer seg videre.

Utsikter fremover

Fokuset fremover vil være på den fundamentale effekten COVID-19 utbruddet vil ha på økonomien, og risikoen for, og styrken i, et potensielt nytt utbrudd. Høstens presidentvalg i USA vil nok prege markedene og føre til en del svingninger i månedene fremover. President Trump har allerede sådd et forslag om at valget bør utsettes til pandemien har avtatt, hvilket anses som svært kontroversielt. Samtidig vil finansmarkedenes videre utvikling fortsatt drives i stor grad av massive penge- og finanspolitiske stimulanser. 


Aksjemarkedet

Norske aksjer

God sommerstemning på Oslo Børs i juli førte Hovedindeksen opp 3,9 %. Cirka halvveis inn i resultatsesongen for 2 kvartal har vi sett noe sterkere tall enn forventet. Topplinjen blant selskapene på Oslo Børs har gjennomgående vært noe lavere enn forventet men marginene noe bedre enn analytikerne forventet. Dog skal vi huske på at forventningene har kommet en del ned for de fleste selskaper i disse Covid-19 tider. Siden årsskiftet er Hovedindeksen ned 11,3 prosent. Globale indekser har fortsatt sin sterke utvikling drevet av amerikanske IT selskaper.  

Kommunikasjonssektoren kom sterkt tilbake fra en svak juni. Adevinta ble foretrukket budgiver på Ebays rubrikkvirksomhet med ett bud på cirka 85 mrd kroner. Adevinta aksjen steg over 50 % på dette oppkjøpet som nok var til en pris noe under forventningene, og markedet tolket også nyheten om at Ebay vil være med videre som en stor aksjonær som positivt. Aksjene i Schibsted, som er største aksjonæren i Adevinta, steg også kraftig på nyheten. 

Finanssektoren hadde også en god utvikling i juli. DNB og Gjensidige leverte resultater som var bedre enn forventet. Aker steg mye etter de annonserte sammenslåing av Aker Solution og Kvæner, samt styrket satsing på grønn industri. Storebrand derimot leverte noe skuffende tall og aksjen hadde en svak utvikling i juli.

Konsumsektoren bidro negativt i juli. Lakseaksjene har hatt en svak sommer med fallende priser på laksen. Logistikken har vært utfordrende for selskapenes eksport både til Amerika og til Asia etter flyselskapene har redusert flyvningene vesentlig. Orkla motvirket noe av fallet i sektoren med en sterk kursutvikling etter å ha levert bedre marginer enn forventet for 2.kvartal. 

Utviklingen i våre aksjefond

Gambak steg 3,7 % i juli, mens Fondsindeksen steg med 4,0 %. Fondets aktive andel er 54,2 %.

Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Adevinta (5,7 %), Tomra (5,2 %) og Nordic Semiconductor (5,1 %). 

Aksjene som bidro mest i positiv retning i juli var Adevinta som steg 51,5 % (+2,01 % på porteføljenivå), Nordic Semiconductor som steg 21,5 % (+0,94 %) og Borregaard som steg 17,4 % (+0,66 %) . De som trakk mest ned var Bakkafrost som falt 8,9 % (-0,39 %), Kid som falt 7,8 % (-0,32 %) og Mowi som falt 10,3 % (-0,23 %). 

Vi har redusert posisjonene i NEL, Mowi, Telenor og Bakkafrost i juli. Vi har økt posisjonene i Adevinta, Yara og Elkem, samt tatt ny posisjon i Aker Biomarine.

Alfred Berg Aktiv steg 4,1 % i juli, mens Fondsindeksen steg med 4,0 %. Fondets aktive andel er 43,5 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Borregaard (som bidro med 0,51 % i forhold til Fondsindeksen), undervekt i Mowi (0,49 %) og overvekt i Hexagon (0,40 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Schibsted (-0,93 %), overvekt i NTS (-0,24 %) og undervekt i Subsea7 (-0,15 %). 

Vi har redusert vektingen i Lerøy Seafood, Subsea7, Mowi og NEL i juli. Vi har økt vektingen i Adevinta, Yara, Austevoll og Nordic Semiconductor iløpet av den samme perioden.

Alfred Berg Norge (Inst) steg 3,9 % i juli, mens Fondsindeksen steg med 4,0 %. Fondets aktive andel er 30,0 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Borregaard (som bidro med 0,36 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Adevinta (0,33 %) og undervekt i Mowi (0,30 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Schibsted (-0,51 %), overvekt i NTS (-0,12 %) og undervekt i Aker (-0,11 %). 

Vi har redusert vektingen i Mowi, Lerøy Seafood og Bakkafrost i juli. Vi har økt vektingen i Adevinta, Orkla, Yara og tatt inn Austevoll iløpet av den samme perioden.

Våre framtidsutsikter

I vår taktiske allokering anbefaler vi en nøytralvekt i norske aksjer. Usikkerheten er for tiden svært høy og fortsatt store svingninger må påregnes. Aksjemarkedet fremstår som attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter på grunn av lave renter internasjonalt. Likevel har gjeninnhentingen etter krisen kommet svært raskt noe som gjør at prisingen ligger over normalområdet.

Nordiske aksjer

Oppgangen som satte seg i verdens aksjemarkeder i 2. kvartal, har blitt mere selektiv i juli. De nord-amerikanske børsene er stort sett opp, mens flere av de største europeiske markedene er i minus for måneden, målt i lokal valuta. Asia er blandet, hvor særlig Hang Seng i Hong Kong skiller seg negativt ut.

Vi er godt i gang med kvartalsrapporteringen i det nordiske markedet. Så langt har kvartalstallene vært gode, men det er i forhold til forventningene. Og siden «alle» har forventet et vanskelig kvartal, er det klart at forventningene var godt nedjustert. Ser vi imidlertid på hvordan kvartalets resultater har vært i forhold til samme kvartal i 2019, får vi et litt annet bilde. Aggregert sett er omsetningen ned 11 % y/y, men inntjeningsveksten er opp 31 % i samme tidsrom. Dette ser imponerende ut, men det er meget stort sprik i feltet. Helsesektoren utmerker seg positivt, ved en omsetningsvekst på 7,7 % og en inntjeningsvekst på 31 %. Teknologisektoren har tilnærmet flat omsetning, men har aggregert økt inntjeningen med 27 %. I motsatt ende av skalaen har vi sektorene energi, materialer og industri, hvor både topp- og bunnlinje, er ned tosifret antall prosent. Så når industrisektoren har slått estimatene, er det på meget reduserte estimater. 

Sterkeste sektorer i Norden gjennom juli var forsyning, som steg 11,1 %, Informasjonsteknologi hadde også en god måned, opp 8,8 %. Deretter fulgte finans (+ 6,8 %). Svakeste sektorer var helse og materialer, ned hhv. 1,3 % og 0,8 %. Alle tall i NOK.

Alfred Berg Nordic Gambak steg 4,8% i juli, mens VINX, målt i norske kroner, steg med 3,3 %. Fondets aktive andel er 63 %.

Ved månedsskiftet var fondets største posisjoner Novo Nordisk 8,3 %, Evolution Gaming Group 5,6 % og Tokmanni Group (4,5 %). Vi har en overvekt i konsumvarer og helse, og undervekt i forbruksvarer og finans.

Aksjer som bidro mest i positiv retning var Tokmanni Group, som steg 22,7 % (0,8 % på porteføljenivå), Avanza Bank, som steg 28,9 % (0,6 %) og Evolution Gaming Group, som steg 8,0 % (0,5 %). I negativ retning trakk Novo Nordisk, som falt 3,7 %, (-0,3 %), Sinch, som falt 13,9 % (-0,2 %) og Orion OY, som falt 14,8 %, (- 0,2). 

I løpet av måneden har vi økt posisjonene i bl.a. Kinnevik, Europris og Pandora. Vi har redusert posisjonene i Kesko, LeoVegas og Svenska Cellulosa.

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG steg 4,77 % i løpet av måneden, mens fondets referanseindeks steg 5,3 %. Ved månedslutt var helsesektoren den største overvekten (+7,2 %), etterfulgt av teknologi (+ 4,9 %). Industri sto for den største undervekten (- 8,7 %). På bedriftsnivå var posisjonen i Sedna Medical (3 %), NEL (1,9 %) og Azelio (1,9 %) de
største overvektene.

Fondet gjorde ingen større endringer i løpet av måneden. Vi har fortsatt en positiv vurdering av en rekke selskaper i helsesektoren som vi anser å være undervurdert. I tillegg ser vi fortsatt risiko i industrisektoren gitt den store usikkerheten som råder om den økonomiske utviklingen.

Globale aksjer

Juli ble nok en god måned i de globale aksjemarkedene. Til tross for en ny bølge med Covid-19 smitte flere steder i verden samt indikasjoner på at den økonomiske nedturen som følge av koronakrisen blir både dypere og mer langvarig enn tidligere antatt, fortsetter aksjemarkedet å vise styrke. Verdensindeksen steg i underkant av 5 % i amerikanske dollar i juli. Kronen styrket seg kraftig mot dollar gjennom måneden, så i norske kroner falt indeksen 1,4 %. Etter å ha steget rundt 45 % (i USD) fra bunnen i mars er verdensindeksen nå kun 4,5 % unna nivået før pandemien brøt ut. Hittil i år er verdensindeksen ned 1,3 % i dollar, men en svekket norsk krone siden årsskiftet gjør at norske investorer kan glede seg over en positiv avkastning på rundt 2 %. 

På regionsnivå er USA den store vinneren hittil i år, opp 7 % i norske kroner. Det er spesielt de store tech-gigantene Apple (+45 %), Amazon (+71 %) og Microsoft (+31 %) som har dratt lasset. Markedsverdien til de såkalte FANGMAN aksjene (Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple, Nvidia) er opp hele 37 % (i USD) så langt i år (mot altså minus 1,3 % for verdensindeksen!). I Europa og Asia har utviklingen vært klart svakere. MSCI sine regionsindekser for Europa og Asia har begge falt rundt 6 % i norske kroner. På sektornivå er IT klart best hittil i år med en oppgang på rundt 24 %. På plassene bak finner vi forbruk og helse, opp henholdsvis 12 % og 8 %. Et kraftig fall i prisene på olje og gass har gitt en kraftig demper i appetitten for energiaksjer. MSCI sin sektorindeks for energi har falt hele 37 % så langt i år. Finansaksjene har også fått mye juling som følge av usikkerheten i verdensøkonomien, ned rundt 20 % i år.

I Alfred Berg Global fortsetter vi trenden fra de siste månedene. Vi har økt vår porteføljevekt i selskaper rettet mot internettjenester, detaljhandel og programvare, og redusert posisjonene i blant annet telekommunikasjon, elektrisitetsforsyning og forsikring.  Ved utgangen av juli har vi relativt til vår referanseindeks størst overvekt i sektorene helse, IT og materialer. De største undervektene er i finans, energi og industri. Porteføljen er noe mer defensivt posisjonert enn sin referanseindeks med høy eksponering mot kvalitetsselskaper, dvs. selskaper med høy lønnsomhet over tid, god cashgenerering og stabile eller økende marginer. 

Alfred Berg Global steg 0,2 % i juli. Fondets referanseindeks, MSCI World (verdensindeksen), endte i samme periode ned 1,4 %. Hittil i år har fondet gitt en avkastning på 7,1 %, mot 2 % for verdensindeksen. Høy eksponering mot kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, stabile marginer og solide balanser er hovedforklaringen på den gode relative utviklingen for fondet i år. Bransjemessig har vi truffet bra med vår undervekt i energiselskaper og banker samt overvekt i programvareselskaper.

I Alfred Berg Global bruker vi kvantitative modeller til å identifisere aksjer med godt sentiment, høy kvalitet, lav til moderat volatilitet og fornuftig prising. Vi forventer derfor at porteføljen vil gjøre det relativt bra i et marked som er preget av usikkerhet og moderat til lav risikoappetitt, men vil henge noe etter i et marked med stor optimisme.