Offentliggörande av ändringar av bolagsordningen för fonden Alfred Berg Høyrente

Author avatar Martin Gisvold Publicerad

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Høyrente [nytt navn: Alfred Berg Nordic High Yield]

Vedtektene i verdipapirfondet Alfred Berg Nordic High Yield endres herved etter Finanstilsynets godkjenning 28. februar 2020.

Endringene innebærer at fondet endrer navn fra Alfred Berg Høyrente til Alfred Berg Nordic High Yield. I tillegg vil det etableres ny klasse, andelsklasse Alfred Berg Nordic High Yield INST. Andelsklassen er ment for investorer som har andeler tilsvarende en kostpris på NOK 100 000 000 eller mer.

Andelsklassen vil ha et årlig forvaltningshonorar på 0,50%. Bakgrunnen for opprettelsen er at vi ønsker å tilby et konkurransedyktig forvaltningshonorar for investorer med store innestående beløp. Andelsklassen opprettes 29. mai 2020.

Opprettelsen av andelsklassen vil ikke få konsekvenser for forvaltningen eller mandatet til Alfred Berg Nordic High Yield. Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon: 22 00 51 00 eller din kundeansvarlig.

I forbindelse med gjennomføring av vedtektsendringene nevnt over kan andelseiere benytte seg av rett til kostnadsfri innløsning.

Nye vedtekter trer i kraft 29. mai 2020.