Penn som skriver på ark

Underrättelse andelsägare AB Nordic High Yield Acc

Publicerad

Bäste fondandelsägare,

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org. nr. 956 241 308 (“Alfred Berg“) vill härmed informera om att Alfred Berg har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande till ändringar i fondbestämmelserna för värdepappersfonden Alfred Berg Nordic High Yield Acc (”Fonden”).

Förändringarna påverkar inte Fondens placeringsinriktning och risknivå. Ingen åtgärd behövs med anledning av denna information. Du har dock rätt att kostnadsfritt lösa in dina andelar i Fonden under 30 dagar från dagens datum.

De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 12 december och bifogas detta brev.

Bakgrund till ändringar i fondbestämmelserna

När fondandelsägare köper eller löser in fondandelar i en värdepappersfond ökar eller minskar det kapital som fonden förvaltar. Det leder till att fonden måste öka eller minska sina placeringar i motsvarande mån genom att köpa eller sälja värdepapper. Fondens handel med värdepapper medför vissa kostnader som påverkar fondens resultat negativt. Detta drabbar i förlängningen övriga andelsägare i fonden eftersom värdet på deras fondandelar sjunker.

För att fonden ska kompenseras för dessa kostnader kommer Alfred Berg att tillämpa en metod för justerat försäljnings- och inlösenpris, även kallat ”swing pricing”. Swing pricing syftar till att förhindra att befintliga fondandelsägare får bära transaktionskostnader till följd av försäljning och inlösen av fondandelar i fonden som andra andelsägare i fonden genomför. Försäljnings- och inlösenpriset för fondandelarna justeras istället uppåt eller nedåt de dagar då fonden har ett nettoinflöde eller ett nettoutflöde som överstiger ett visst på förhand bestämt belopp.

Swing-faktorn vid nettoinflöden får maximalt uppgå till 0,5 procent av försäljnings- respektive inlösenpriset. Swing-faktorn vid nettoutflöden får maximalt uppgå till 2,5 procent av försäljnings- respektive inlösenpriset.

Ytterligare information om swing pricing framgår av § 9 i fondbestämmelserna samt under avsnittet ”Köp och försäljning av fondandelar” i informationsbroschyren, som bifogas detta brev.

Swing pricing ersätter den avgift som tidigare tagits ut vid köp och försäljning av fondandelar.

Sammanfattning av ändringarna

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Sista stycket stryks eftersom nuvarande avgift vid köp och försäljning av fondandelar tas bort.

Ett nytt avsnitt (”Försäljnings- och inlösenpris”) införs för att redogöra för villkoren för swing pricing.

§ 12 Avgifter och ersättning

Första stycket stryks eftersom nuvarande avgift vid köp och försäljning av fondandelar tas bort.

Länk till ny informationsbroschyr med fondbestämmelser